Επεμβατική συντήρηση - χαρτί

Με τον όρο παρεμβατική συντήρηση εννοούμε τις τεχνικές που εφαρμόζονται στα έργα για να βελτιώσουν τη φυσική και χημική κατάσταση τους. Αυτές περιλαμβάνουν το στεγνό και υγρό ή χημικό καθαρισμό, την αφαίρεση υποστρωμάτων, το φοδράρισμα, την αποκατάσταση μηχανικών φθορών, την επιπεδοποίηση και το σχεδιασμό του κατάλληλου τρόπου αποθήκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες
Στεγνός Καθαρισμός
Χημικός / Υγρός Καθαρισμός
Αφαίρεση β΄ υποστρώματος
Ολική ενίσχυση υποστρώματος
Αποκατάσταση μηχανικών φθορών
Επιπεδοποίηση υποστρώματος
Τρόποι αποθήκευσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ