Φασματοσκοπικές τεχνικές

Οι φασματοσκοπικές τεχνικές είναι μια μεγάλη ομάδα οπτικών αναλυτικών τεχνικών που βασίζονται στην αλληλοεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα άτομα ή τα μόρια ενός δείγματος. Οι τεχνικές αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις μοριακές τεχνικές και τις στοιχειακές τεχνικές. 

Περισσότερες πληροφορίες
Μοριακές τεχνικές
Στοιχειακές τεχνικές
  • Ενδεικτική φωτογραφία από μόριο
  • Ενδεικτική φωτογραφία από άτομο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ