Επεμβατική συντήρηση - γλυπτά

Όλα τα έργα που βρίσκονται στους εκθεσιακούς ή αποθηκευτικούς χώρους του μουσείου ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διαπιστωθεί η κατάσταση διατήρησής τους. Αν κάποιο έργο κριθεί ότι κινδυνεύει από οποιονδήποτε παράγοντα φθοράς, λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του. Αυτά μπορεί να αφορούν στο περιβάλλον που βρίσκεται το έργο (ρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών, τοποθέτηση σε καταλληλότερη θέση κτλ) ή στο ίδιο το έργο. Στη δεύτερη περίπτωση, το έργο μεταφέρεται στο εργαστήριο συντήρησης, όπου μετά την ακριβή καταγραφή των φθορών, τη μελέτη και φωτογράφιση του έργου, οι συντηρητές καταλήγουν στις προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας, τις οποίες στη συνέχεια πραγματοποιούν. Αυτές οι επεμβατικές εργασίες μπορεί να αφορούν στην αποκατάσταση της φόρμας και του σχήματος, στον καθαρισμό της επιφάνειας, στη συμπλήρωση καταστρεμμένων τμημάτων (αν κρίνεται απαραίτητο), στη αισθητική αποκατάσταση ώστε το έργο να είναι εύληπτο από το θεατή, καθώς και στην μελλοντική προστασία του από τους παράγοντες φθοράς. Οι εργασίες αυτές διέπονται από κανόνες δεοντολογίας και ηθικής, που διαμορφώνονται από τους διεθνείς οργανισμούς συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ