Στοιχειακές τεχνικές

Με τις στοιχειακές τεχνικές είναι εφικτός ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των στοιχείων από τα οποία αποτελείται ένα υλικό. 


Τεχνική Φασματοσκοπίας Πλάσματος Επαγόμενου από Λέιζερ (laser-induced breakdown spectroscopy – LIBS)
Η τεχνική της φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ (laser-induced breakdown spectroscopy – LIBS) βασίζεται στην φασματική ανάλυση και καταγραφή της οπτικής εκπομπής που παράγεται από μικρο-πλάσμα σχηματιζόμενο στην επιφάνεια στερεού όταν σ’ αυτήν εστιάζεται ακτινοβολία από παλμική πηγή λέιζερ με τυπική χρονοδιάρκεια παλμού 10 nanosecond. Είναι μη-επεμβατική τεχνική, με την δυνατότητα επιτόπιας ανάλυσης, που μπορεί να αναγνωρίσει χρωστικές και υλικά προετοιμασίας.

Ανάλυση με φθορισμό ακτίνων Χ (X-Ray Fluorescence, XRF)
Η συγκεκριμένη μη-καταστρεπτική τεχνική βασίζεται στην ανάλυση του φάσματος των χαρακτηριστικών ακτίνων Χ, τις οποίες εκπέμπει ένα δείγμα που ακτινοβολείται με ακτίνες Χ από εξωτερική πηγή, για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών στοιχείων του δείγματος. 
Η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή σε πολλά πεδία της ιστορίας της τέχνης: χαρακτηρίζει τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται ένα ανόργανο υλικό, όπως χρωστικές, υλικά προετοιμασίας κλπ.


  • Κατά τη διαδικασία καταγραφής με LIBS της ταυτότητας της χρωστικής από κόκκινη περιοχή έργου ζωγραφικής σε ξύλινο υπόστρωμα
  • Λεπτομέρεια της επιτόπιας ανάλυσης με LIBS
  • Ανάλυση χρωστικών με LIBS από έργο της ΕΠΜΑΣ
  • Φάσμα XRF μείγματος λευκών χρωστικών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ