Φασματική απεικόνιση

H Φασματική Απεικόνιση είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που παρέχεται από προηγμένα πολυφασματικά και υπερφασματικά συστήματα απεικόνισης. Τα συστήματα αυτά είναι ικανά να καταγράφουν και να αναλύουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας σε πολλαπλές περιοχές μικρότερου ή μεγαλύτερου εύρους του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος,. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό για κάθε εικονοστοιχείο, δηλ. για κάθε σημείο του έργου που εξετάζεται, να ληφθεί ένα πλήρες φάσμα, διαμορφώνοντας συνολικά για το έργο έναν φασματικό κύβο που περιέχει τόσο φασματική όσο και χωρική πληροφορία. Έτσι, η τεχνική αυτή μελετά την ακτινοβολία που ανακλάται ή σκεδάζεται από τα σημεία ενός έργου ως συνάρτηση του μήκους κύματος στην υπεριώδη, την ορατή και την κοντινή υπέρυθρη περιοχή, και είναι ικανή να παρέχει χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τον χαρακτηρισμό και τη χαρτογράφηση υλικών.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ