Έρευνα

Η φυσικοχημική ανάλυση των έργων τέχνης είναι πολύ σημαντική αλλά και απαραίτητη για την ιστορία της τέχνης. Η Αρχαιομετρία και η Επιστήμη της Συντήρησης είναι σχετικά νέες επιστήμες, οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη να γίνουν κατανοητά τα ίδια τα έργα τέχνης. Η φυσικοχημική μελέτη ενός έργου τέχνης παρέχει πληροφορίες σχετικά με την χημική σύσταση των υλικών από τα οποία έχει κατασκευαστεί το έργο, τον τρόπο και την τεχνική κατασκευής, την χρονολογία δημιουργίας του αλλά και την προέλευσή του. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στο να καταγραφούν οι μηχανισμοί και διαδικασίες φθοράς των υλικών και άρα η κατάσταση του υπό εξέταση αντικειμένου. 

Οι πληροφορίες που προκύπτουν είναι πολύτιμες για τους ιστορικούς τέχνης, αρχαιολόγους, συντηρητές και χημικούς, προκειμένου να υπάρξει πιο ολοκληρωμένη αντίληψη της ιστορικής συνέχεια και πολιτισμικής εξέλιξης.  Έτσι, η πληθώρα των καινοτόμων αναλυτικών τεχνικών και η διερεύνηση των σταδίων δημιουργίας ενός καλλιτεχνικού ή ιστορικού δημιουργήματος, οδήγησαν σε μεγάλη προσφορά γνώσης και κατανόησης της εξέλιξης της ανθρώπινης έκφρασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ